Мария Цонева Цонева

Дата на раждане: 26.12.1970 г.
Образование: висше, експерт ТРЗ
Месторабота: „Руно-Казанлък“ ЕАД

Зам.-председател на комисия по икономика, бюджет и финанси
Член на комисия по култура, туризъм и вероизповедания