Николай Митков Факиров

Дата на раждане: 19.01.1986 г.
Образование: висше, техник-механик
Месторабота: ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД

Член на комисия по селско и горско стопанство и екологичен ред
Член на комисия по култура, туризъм и вероизповедания