Ридван Байрям Иляз

Дата на раждане: 22.10.1974 г.
Образование: висше, икономическо
Месторабота: собствен бизнес

Председател на комисия по селско и горско стопанство и екологичен ред
Член на комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт