Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за периода 2019 – 2023г.