ПОКАНА № 8

на 15.04.2020 от 09:30 часа
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.61, ал.4 от ПОДОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, с предложение за закрито заседание по реда на чл.69, ал.3 от ПОДОбС Казанлък - без участие на гости, журналисти и граждани, поради усложнена епидемична обстановка в страната, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_398/07.04.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно антикризисни мерки за преодоляване на последиците от обявеното извънредно положение в страната и одобряване на допълнителни средства за обезпечаването им.
1. С вх. № ОС-403/09.04.2020 г. към доклада е приложена Заповед № 217/07.04.2020 г. от д-р Кети Маналова-Владкова - управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък.
2. С писмо вх. № ОС-406/10.04.2020 г., вносителят прави корекции в мотивите и в проекта за решение на доклада.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_401/08.04.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно подписване удължаване на срока на споразумение за сътрудничество между Община Казанлък и ”АПИ”- гр. София за изпълнение на проект ”Основен ремонт на надлез Катекс”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_396/07.04.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно проект за изменение и допълнение на Наредба № 34 за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_389/06.04.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно утвърждаване на стойността за продажба на минимална цена за дървесина от общински горски територии за 2020 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_400/08.04.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - ”Реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велосипедна алея от гр. Казанлък до яз. Копринка”. Одобряване на Заданието.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_404/09.04.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на столове за ученическо хранене в ОУ ”Чудомир”, ОУ ”Кулата” и ОУ ”Мати Болгария”, гр. Казанлък, представляващи части от имоти - публична общинска собственост.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_390/06.04.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени за продажба на 4 броя гаражни клетки, находящи се в гр. Шипка, ул. ”Стефан Орешков” № 27, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_392/07.04.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, за продажба на земя с площ 454 кв.м., УПИ XXXIX-643, кв. 72, с. Копринка в размер на 3230 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_394/07.04.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8760, с площ 510 кв.м., находящи се в кв. 2, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 20 900 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_395/07.04.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлени имоти с идентификатори 35167.501.539 и 35167.501.540, находящи се в кв. 284, гр. Казанлък и определяне на начални тръжни цени.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_391/07.04.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, за продажба на земя с площ 870 кв.м., УПИ III-307, кв. 30, гр. Шипка в размер на 10 900 лв. без ДДС на Богдан Киров.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_378/27.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имоти, общинска собственост: Проектен имот с идентификатор 35167.504.9180 с площ 2 кв.м, за сумата от 400,00 лв. без ДДС по КККР на гр. Казанлък и Проектен имот с идентификатор 35167.504.9179 с площ 8 кв.м, за сумата от 1 600,00 лв. без ДДС по КККР на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_393/07.04.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително за ползване на воден обект - ”Микроязовир Бончово кладенче-юг” за срок от 20 години на фирма ”Вертекс” ЕООД.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_382/30.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за новообразувани Поземлени имоти (от ПИ с идентификатор 27499.19.19) с проектни идентификатори както следва: ПИ с идентификатор 27499.19.33, с площ от 0,502 дка, ПИ с идентификатор 27499.19.34, с площ от 0,491 дка, ПИ с идентификатор 27499.19.35, с площ от 0,530 дка, ПИ с идентификатор 27499.19.36, с площ от 0,531 дка – с НТП ”Ниско застрояване (до 10 м)”, местност ”Каделкова чешма” по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За жилищни нужди”; 2. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.
С писмо вх. № ОС-402/09.04.2020 г. вносителят, прави корекции в мотивите, в проекта за решение на доклада и в приложеното към преписката заявление - по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_388/01.04.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП за поземлен имот с номер 70.19 - вид територия ”земеделска”, местност ”Мочурето”, с. Кънчево, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението на имота в ”За вилно строителство”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_399/08.04.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП за поземлен имот с планоснимачен номер 170.113 - вид територия ”земеделска”, местност ”Светица”, гр. Шипка, с цел промяна на предназначението на имота в ”За вилно строителство”. Одобряване на Заданието.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 120 От дата: 13.04.2020 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ