ПОКАНА № 9

на 28.05.2020 от 09:30 часа
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3, т.5 от ТЗ и чл. 61, ал. 4 от ПОДОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, с предложение за закрито заседание по реда на чл. 69, ал. 3 от ПОДОбС Казанлък - без участие на гости, журналисти и граждани, поради епидемичната обстановка в страната, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_438/11.05.2020 -Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно поемане на общински дълг за изпълнение за изпълнение на проект ”Светът на траките” по Оперативна програма ”Региони в растеж 2014-2020 г.”, по процедура BG16RFOP001-6.002 ”Развитие на туристически атракции” по приоритетна ос 6 ”Регионален туризъм”, с Административен договор за предоставяне на БФП № РД-02-37-135/26.11.2019 г. (№ от ИСУН - BG16RFOP001-6.002-002-С01). С писмо с вх. № ОС-452/18.05.2020 г., Вносителят прави промяна в т. I от проекта за решение.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_450/15.05.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2020 г., в Приложение № 9, неразделна част от нея.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_414/22.04.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно обявяване за частна общинска собственост Поземлен имот с идентификатор 27499.343.12 по КККР на село Енина, с площ от 3845 кв.м., начин на трайно ползване ”изоставена орна земя”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_445/13.05.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно обявяване за частна общинска собственост УПИ II-1385, отреден ”за обществено и делово обслужване” с площ от 5000 кв,м. в гр. Крън, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_381/30.03.2020 - Доклад от Николай Златанов - председател на Временна комисия за изготвяне на проект за ПОДОбС - Казанлък с проект за решение относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, двете четения в едно заседание.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Временна комисия за изработване на проект за Правилник на ОбС
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Временна комисия за изработване на проект за Правилник на ОбС
изтегли документите за тази точка

6. ОС_435/08.05.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината относно определяне на състав на Одитен комитет в Община Казанлък по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_421/27.04.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част в Поземлен имот с идентификатор 35167.220.469, с площ 778 кв. м, в местността ”Старите лозя”, гр. Казанлък, за сумата от 720,00 лв., без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_422/27.04.2020 - Доклад От Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при учредяване на допълнително право на строеж върху земя, общинска частна собственост - ”Двоен гараж” със застроена площ 39,60 кв. м, върху УПИ I-568 в кв. 59, с. Овощник, общ. Казанлък, за сумата от 360,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_423/27.04.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, за продажба на земя с площ 682 кв.м, представляваща УПИ IV-770 в кв. 69 по плана на с. Бузовград, общ. Казанлък в размер на 6 800 лв, без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_425/29.04.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 936 лв. без ДДС, при разпореждане с имот, частна общинска собственост, за прехвърляне собствеността на Проектен поземлен имот с идентификатор 35167.506.9695, кв. 421, площ от 27 кв.м., находящ се на ул. ”Зефир”, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_426/30.04.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище на наемател, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.196.1.183, с площ 69,51 кв.м; адрес: гр. Казанлък, ж.к. ”Изток”, бл. 23, вх. З, ет. 5, за сумата от 33 270,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_428/30.04.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.691, местност ”Старите лозя”, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 19 800 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_431/05.05.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 260 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 14 кв.м., находяща се в гр. Крън, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_448/14.05.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд, местност ”Старите лозя”, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_451/15.05.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор 35167.501.8041, с площ 991 кв. м, находящ се в гр. Казанлък; начална тръжна цена 39 620 лв. без ДДС. Допълва се състава на комисията: Добрин Драгнев.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_442/11.05.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_453/18.05.2020 -Доклад от Галина Стоянова с проект за решение относно приемане на дарение от Костадин Бичев в полза на община Казанлък на земя с площ от 85 кв.м., част от ПИ 35167.506.3181, находяща се в гр. Казанлък.
С писмо вх. № ОС-459/20.05.2020 г., вносителят прилага допълнителна справка за семейното положение на Костадин Бичев, собственик на посоченият имот - по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_449/15.05.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Казанлък и предложения за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_446/13.05.2020 - Доклад от Николай Златанов - председател на ВК за проверка дейността и изпълнението на бизнес-плановете на общинските търговски дружества, с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на комисията.
Вносител: Николай Златанов - председател на Временна комисия
Докладчик: Николай Златанов - председател на ОбС
изтегли документите за тази точка

20. ОС_359/17.03.2020 -Доклад от д-р Петър Лучев - управител на ”ДКЦ Поликлиника Казанлък” ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2019 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
С писмо вх. № ОС-461/20.05.2020 г., вносителят допълва нова т. 3 в проекта за решение - ”Приемане на мерки за подобряване на финансовото състояние на ”ДКЦ - Поликлиника”.
Вносител: д-р Петър Лучев - управител на ДКЦ ”Поликлиника - Казанлък” ЕООД
Докладчик: д-р Петър Лучев - управител на ДКЦ ”Поликлиника - Казанлък” ЕООД
изтегли документите за тази точка

21. ОС_437/08.05.2020 - Доклад от д-р Кети Маналова-Владкова - Управител на МБАЛ ”Д-р Хр. Стамболски” ЕООД, гр. Казалък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Вносител: Кети Маналова - Владкова - управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД
Докладчик: Кети Маналова - Владкова - управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД
изтегли документите за тази точка

22. ОС_441/11.05.2020 - Доклад от Светослав Колев - управител на ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г. на ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Вносител: Светослав Колев - управител на ”Индустриална Зона - Казанлък” ЕООД
Докладчик: Светослав Колев - управител на ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД
изтегли документите за тази точка

23. ОС_443/12.05.2020 - Доклад от инж. Симеон Стоилков - управител на ”Казанлъшка Искра” ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет на ”Казанлъшка Искра” ЕООД за 2019 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Вносител: инж. Симеон Стоилков - управител на ”Казанлъшка Искра” ЕООД
Докладчик: инж. Симеон Стоилков - управител на ”Казанлъшка Искра” ЕООД
изтегли документите за тази точка

24. ОС_444/12.05.2020 - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2019 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Вносител: Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД
Докладчик: Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД
изтегли документите за тази точка

25. ОС_440/11.05.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на ”Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък. Допълва се състава на комисията: Иван Гитев.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 141 От дата: 20.05.2020 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ