ПОКАНА № 15

На 26.11.2020 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 28а от ЗМСМА и чл. 39, ал. 4 от Правилника на ОбС-Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет-Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, с предложение за гледане при закрити врата, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_736/13.11.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2020 г.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_746/16.11.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Казанлък за 2021 г., с Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, неразделна част от нея.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_739/13.11.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прехвърляне в полза на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД, на медицинска апаратура: 3 бр. интензивни респиратора и 5 бр. многопараметрични уреда за извънболнично измерване на жизнено важни параметри.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_750/17.11.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно стопанисване, поддържане и експлоатация на Градска пречиствателна станция за отпадни води Казанлък, както и активите получени в резултат на изпълнението на инвестиционен проект ”Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизиране на ГПСОВ - Казанлък” по оперативна програма ”Околна среда 2007 - 2013” (ОПОС).
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_732/11.11.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за кандидатстване на Община Казанлък по Проект ”Красива България”, с проектно предложение за вътрешен ремонт на Детска академия за развитие на таланти, с. Розово.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_730/10.11.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за подаване на проектно предложение и одобрение на Споразумение за сътрудничество за реализация на проект по процедура BG05M9OP001-2.056 ”Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 2 по ОП РЧР и ОП НОИР 2014-2020.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_749/16.11.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно утвърждаване на ценова политика за издаване и продажба на билети и абонаментни карти за ползване на вътрешноградски транспорт на територията на гр. Казанлък, съгласно Приложение №1.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_743/13.11.2020 - Доклад от Пламен Караджов - председател на работна група с проект за решение относно освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на собственици на нежилищни имоти на територията на община Казанлък.
Изготвил: Пламен Караджов - председател на работна група
Докладчик: Пламен Караджов - председател на работна група
изтегли документите за тази точка

9. ОС_742/13.11.2020 - Доклад от Цветан Шиков - председател на Постоянната комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт с проект за решение относно даване на съгласие за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП за промяна границата между УПИ VI-4452 и УПИ V-4450, кв. 428 по плана за регулация на гр. Казанлък, съответстващи на ПИ 35167.502.4556 и 35167.502.4557 по КККР на гр. Казанлък.
Изготвил: Цветан Шиков - председател на Постоянна комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт
Докладчик: Цветан Шиков - председател на Постоянна комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт
изтегли документите за тази точка

10. ОС_728/09.11.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в УПИ I-400 с обща площ 1 010 кв. м в кв. 35 по плана на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, за сумата от 1 100,00 лв. без ДДС.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_737/13.11.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно взимане на решение за сключване на извънсъдебна спогодба за разваляне на Договор №Д08-78/24.09.2019 г. за покупко-продажба на недвижим имот по реда на чл. 21 ал. 4 от Закона за общинската собственост и сключване на нов договор.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_717/30.10.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1 003,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 210 кв. м., представляваща реална част от УПИ III-173, в кв. 1, с. Ясеново, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_744/16.11.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_694/20.10.2020 - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за техническа инфраструктура за ПИ с идентификатор 40292.11.11 с начин на трайно ползване ”нива”, с площ от 0.700 дка, местност ”Хайдушка вада”, землището на гр. Крън, общ. Казанлък. Одобряване на заданието, съставено от възложителя.
Изготвил: Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_745/16.11.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план за застрояване и парцелни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 62983.68.400 по КККР на с. Розово, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_748/16.11.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно поправка на очевидна фактическа грешка (ОФГ) в Решение №272/29.10.2020 на Общински съвет - Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материали, постъпили на осн. чл.64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 259 От дата: 20.11.2020 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК