ПОКАНА № 16

На 21.12.2020 от 09:30 часа, на основание чл.23, ал.4, т.1 във връзка с чл.28а от ЗМСМА и чл.39, ал.4 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе неприсъствено, чрез видеоконферентна връзка и ще бъде излъчено на сайта на ОбС Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_791/11.12.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_793/11.12.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Проект на договор за обществен превоз на пътници между Община Казанлък и Общинско търговско дружество ”Балканинвест” ЕООД и одобряване Проект на договор за отдаване под наем на 7 бр. електрически транспортни средства от Община Казанлък на ”Балканинвест” ЕООД.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_787/11.12.2020 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет с проект за решение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Изготвил: Николай Златанов - председател на ОбС
Докладчик: Николай Златанов - председател на ОбС
изтегли документите за тази точка

4. ОС_771/01.12.2020 - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение относно приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2018 г. до месец 10.2019 г., съгласно чл. 4 и чл. 7 от Договор между АВиК и ”ВиК” ЕООД, Стара Загора.
Изготвил: Драгомир Петков - За кмет оправомощен със Заповед № 1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_780/08.12.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, в частта на чл. 44, ал. 1, т. 32 (таксиметров превоз).
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_770/27.11.2020 - Доклад от Пламен Караджов - общински съветник и председател на групата съветници ”БСП за България” с проект за решение относно освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на собственици на нежилищни имоти, както и за освобождаване от наемни вноски и тротоарни такси от 27.11.202 г. до 21.12.2020 г., наематели на общински обекти.
Изготвил: Пламен Караджов - общински съветник и председател на групата съветници ”БСП за България”
Докладчик: Пламен Караджов - общински съветник и председател на групата съветници ”БСП за България”
изтегли документите за тази точка

7. ОС_789/11.12.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Програма за енергийна ефективност на община Казанлък 2021 - 2027 г.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_773/03.12.2020 - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - собственост на община Казанлък през 2021 г.
Изготвил: Драгомир Петков - За кмет оправомощен със Заповед № 1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_790/11.12.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане управлението на ДКЦ ”Поликлиника-Казанлък” ЕООД на д-р Красимир Пейчев.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_766/26.11.2020 - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 10 370,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 694 кв. м., представляваща УПИ VII-836 ”За ОДО”, в кв. 50 по плана на с. Копринка, общ. Казанлък.
Изготвил: Драгомир Петков - За кмет оправомощен със Заповед № 1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_767/26.11.2020 - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 600,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 75 кв. м. в УПИ VI-321, в кв. 49 по плана на с. Средногорово, общ. Казанлък.
Изготвил: Драгомир Петков - За кмет оправомощен със Заповед № 1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_769/27.11.2020 - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение относно продажба на общинско жилище с адрес: гр. Казанлък, бл. 3, вх. Д на наемател, настанен по административен ред, за сумата от 34 600 лв. без ДДС.
Изготвил: Драгомир Петков - За кмет оправомощен със Заповед № 1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_774/03.12.2020 - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 13 390,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост - земя с площ 1110 кв. м., в УПИ VIII-403, кв. 32 по плана на гр. Крън, общ. Казанлък.
Изготвил: Драгомир Петков - За кмет оправомощен със Заповед № 1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_775/07.12.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обект, находящ се на ул. ”Капрони” - Младежки дом, гр. Казанлък, включен в Годишната програма за 2020 г., за срок от 5 години, с начална тръжна цена 60 лв. без ДДС.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_781/09.12.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Предложения за дейността на народните читалища в Община Казанлък през 2021 г. и утвърждаване на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2021 година.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_792/11.12.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително на фирма ”СТАРЛАЙТС” ЕООД за водовземане от минерална вода от Сондаж №К - 14 за лечение, профилактика и хигиенни нужди за обект имот с идентификатор 35167.507.92 по ККР на гр. Казанлък. Срок на разрешителното - 10 години от датата на издаване.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материали, постъпили на осн. чл.64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 281 От дата: 15.12.2020 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК