ПОКАНА № 17

На 11.01.2021 от 12:00 часа на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и чл.39а, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе, чрез видеоконферентна връзка и ще бъде излъчено на сайта на ОбС Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_810/30.12.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно създаване на нова услуга ”Асистентска подкрепа” като държавно делегирана дейност за 2021 г. С писмо с вх. № ОС-817/04.01.2021 г. вносителят прилага Заповед № РД01-2493/30.12.2020 г. от Агенция социално подпомагане.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_816/31.12.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на нова социална услуга в общността от резидентен тип - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания като делегирана държавна дейност в с. Бузовград, община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_821/06.01.2021 - Доклад от Петко Карагитлиев - Управител на” Балканинвест” ЕООД - Казанлък с проект за решение относно изпълнение на приватизационната процедура, съгласно Решение №210/30.07.2020 г. на Общински съвет - Казанлък.
Вносител: Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД
Докладчик: Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД
изтегли документите за тази точка

4. ОС_822/07.01.2021 - Доклад от Джамал Неджипов Папарланов - общински съветник от група ”ДПС” с проект за решение относно освобождаване от наеми и такси на Наематели на Община Казанлък, извършващи търговска дейност за периода от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г.
Вносител: Джамал Неджипов Папарланов - общински съветник от група ”ДПС”
Докладчик: Джамал Неджипов Папарланов - общински съветник от група ”ДПС”
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 293 От дата: 07.01.2021 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК