ПОКАНА № 18

На 28.01.2021 от 09:30 часа на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 и чл.39а, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе, чрез видеоконферентна връзка и ще бъде излъчено на сайта на ОбС Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_824/08.01.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно дофинансиране през 2021 г. на утвърдени маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2020/2021 г.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_837/13.01.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно подаване на проектно предложение по процедура BG05M90P001-6.002 ”Патронажна грижа +” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_829/12.01.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Общински план за младежта за 2021 г. на Община Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_838/14.01.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Казанлък за 2020 година.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_836/13.01.2021 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Казанлък и неговите комисии, за периода от 05.05.2020 г. до 05.11.2020 г.
Изготвил: Николай Златанов - Председател на Общински съвет Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_833/13.01.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината относно Покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ ”Проф. Д-р Стоян Киркович” АД - Стара Загора, което ще се проведе на 10.02.2021 г.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_803/17.12.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие и промяна предназначението на участък с приблизителна площ 397 кв.м. от ПИ с идентификатор 24075.88.187 - полски път, публична общинска собственост за изграждане на ”Трасе на пътна връзка”, землището на с. Дунавци, общ. Казанлък, изработка на ПУП и одобряване заданието на възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_844/15.01.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване за срок от 5 години безвъзмездно право на ползване на СНЦ ”Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите”, имот - общинска собственост, находящ се в УПИ I, кв. 146, ул. Никола Петков 37А, гр. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_843/15.01.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разпределяне на финансовите средства от община Казанлък за подпомагане дейността на спортните клубове за 2021 г.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_846/15.01.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2021 г. и предоставяне под наем на имоти общинска собственост на Община Казанлък по реда на чл.14, ал.6 от Закона за Общинска собственост.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_827/11.01.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно изграждане на паметник в с. Ясеново, общ. Казанлък на загиналите в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни. С писмо с вх. № ОС-848/15.01.2021 г., вносителят прилага копие на Договор между ”УниКредит Булбанк” АД и Христо Ангелов за откриване на дарителска сметка, по становище на юриста на ОбС.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_853/19.01.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.4998.1.31, гр. Казанлък, ул. ”Опълченска” №36, ет.1, обект 31, с начална тръжна цена в размер на 62 900 лв. без ДДС. Допълва се състава на комисията: Янко Запрянов и Иван Гитев!
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_830/12.01.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване и схеми за техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.9.763 - земеделска територия с начин на трайно ползване ”за машиностроителна и машинно обработваща промишленост” с площ от 28.167 дка, местност ”Абаята” в землището на гр. Казанлък; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_847/15.01.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъди обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2021-2022 г.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_850/15.01.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_834/13.01.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение до Президента на Република България да не бъде опростено дължимото държавно вземане, посочено в молба от Виолетка Въткова от гр. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_840/14.01.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 27499.343.34 - с НТП ”Нива”, с площ от 0,642 дка по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За вилно строителство”; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_839/14.01.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП за Поземлен имот № 27499.14.2 - с НТП ”Нива”, местност ”Саднята”, с площ от 1450 кв.м. по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, ЕКАТТЕ: 27499, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За жилищно строителство”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_841/14.01.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване на Поземлен имот № 35167.119.673 по КККР на гр. Казанлък, местност ”Ормана” и разделяне на имота на два самостоятелни; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_842/14.01.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване, схеми на водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 35167.230.365 - с НТП ”Лозе”, местност ”Старите лозя”, с площ от 1109.00 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За рекреационни дейности”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 305 От дата: 22.01.2021 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК