ПОКАНА № 19

На 09.02.2021 от 09:30 часа На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и чл.39а, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе, чрез видеоконферентна връзка и ще бъде излъчено на сайта на ОбС Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_866/26.01.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, в частта на чл. 22.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_861/25.01.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2021 г. С писмо вх. № ОС-871/27.01.2021 г., вносителят прави корекции в мотивите и в проекта за решение на доклада. С писмо с вх. № ОС-883/04.02.2021 г., вносителят прави корекции в Приложения №№ 4,7,13,14 и 21.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 316 От дата: 04.02.2021 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК