ПОКАНА № 23

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.1, т.3 и т.5 от ТЗ и чл.39, ал.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 27.05.2021 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1046/27.04.2021 - Доклад от д-р Кети Маналова-Владкова - Управител на МБАЛ ”Д-р Хр. Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Изготвил: д-р Кети Маналова-Владкова - Управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД
Докладчик: д-р Кети Маналова-Владкова - Управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД
изтегли документите за тази точка

2. ОС-1047/27.04.2021 - Доклад от инж. Симеон Стоилков - управител на ”Казанлъшка Искра” ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Изготвил: инж. Симеон Стоилков - управител на ”Казанлъшка Искра” ЕООД
Докладчик: инж. Симеон Стоилков - управител на ”Казанлъшка Искра” ЕООД
изтегли документите за тази точка

3. ОС-1054/29.04.2021 - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Изготвил: Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД
Докладчик: Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД
изтегли документите за тази точка

4. ОС-940/04.03.2021 - Покана от д-р Красимир Пейчев - управител на ДКЦ ”Поликлиника-Казанлък” ЕООД с приложен Доклад за приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на ДКЦ ”Поликлиника-Казанлък” ЕООД.
Изготвил: д-р Красимир Пейчев - управител на ДКЦ ”Поликлиника-Казанлък” ЕООД
Докладчик: д-р Красимир Пейчев - управител на ДКЦ ”Поликлиника-Казанлък” ЕООД
изтегли документите за тази точка

5. ОС-1075/17.05.2021 - Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на ”ДКЦ Поликлиника-Казанлък” ЕООД с проект за решение относно промяна на предмета на дейност и изменение на Учредителния акт на дружеството.
Изготвил: д-р Красимир Пейчев - управител на ”ДКЦ Поликлиника-Казанлък” ЕООД
Докладчик: д-р Красимир Пейчев - управител на ”ДКЦ Поликлиника-Казанлък” ЕООД
изтегли документите за тази точка

6. ОС-1059/13.05.2021 - Доклад от Светослав Колев управител на ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г. на ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството. С писмо вх. № ОС-1083/20.05.2021 г., вносителят прилага Отчет за изпълнение на годишния бизнес план на дружеството за 2020 г., по становище на ПК за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред.
Изготвил: Светослав Колев управител на ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД
Докладчик: Светослав Колев управител на ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД
изтегли документите за тази точка

7. ОС-1079/19.05.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на публично предприятие ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 388 От дата: 21.05.2021 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК