ПОКАНА № 25

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 24.06.2021 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр.Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1125/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Казанлък за 2020 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1112/11.06.2021 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет Казанлък с проект за решение относно одобряване на Проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на община Казанлък за Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6148, представляващ УПИ XIV-6148, кв. 244 по плана на гр. Казанлък.
Вносител: Николай Златанов Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов Председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1129/14.06.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №969/11.06.2021 г., с проект за решение относно дарение на движими вещи в полза на ”Балканинвест” ЕООД, гр. Казанлък. С писмо вх. №ОС-1132/17.06.2021 г., вносителят предоставя Проект на Договор за дарение на моторни превозни.
Вносител: Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №969/11.06.2021 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1126/14.06.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №969/11.06.2021г., с проект за решение относно провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на Годишния финансов отчет за 2021 г. на ”Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък. Допълва се състава на комисията: Иван Гитев.
Вносител: Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №969/11.06.2021 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1063/14.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище с адрес в гр. Казанлък, ул. ”Опълченска” №34 на наемател, настанен по административен ред, за сумата от 41 050 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1123/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1 200,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот общинска собственост, представляващ Проектен имот с идентификатор 27499.501.3237 с площ от 59 кв.м, находящ се в с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1080/20.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 10 800 лв. без ДДС при разпореждане с имот общинска собственост, земя с площ 1080 кв.м., УПИ I-317, находящ се в с. Дунавци, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1091/27.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 760,00 лв. без ДДС при учредяване на допълнително право на строеж върху земя, общинска частна собственост в УПИ XI-193, кв. 28 в с. Розово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1113/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска част на Поземлен имот №123.254 с площ 813 кв.м, находящ се в м. ”Каракос” с. Овощник, общ. Казанлък и определяне на пазарна цена в размер от 340,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1114/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост в УПИ II-409 с площ 753 кв.м в кв. 35 по действащ ПУП на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, чрез продажба на общинска част в размер на 620,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1122/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 600,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот общинска собственост, представляващ Проектен имот с идентификатор 27499.501.3236 с площ от 30 кв. м, находящ се в с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1115/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9364 с площ 819 кв.м, в кв. 482 по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 850,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1121/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.110 с площ 519 кв. м, по КККР на гр. Казанлък, чрез продажба на общинска част за сумата от 8 800,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1102/07.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно покана за участие в Редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ ” Проф. д-р Стоян Киркович” АД, гр. Стара Загора.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1110/10.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на ПУП - план за застрояване, схеми на водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, транспортен достъп и парцеларни планове за елементи на техническа инфраструктура за Поземлен имот №35167.240.872 - с НТП ”Друг вид земеделска земя”, местност ”Старите лозя” с площ от 802,00 кв.м по КККР на гр. Казанлък. 2.Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1116/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.240.884, с начин на трайно ползване (НТП) ”изоставена нива”, с площ от 1,085 дка, местност ”Старите лозя” в землище на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението на същия от ”друг вид земеделска земя” в за ”вилно застрояване”, ведно със схеми и/или парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_1117/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение изработка на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 27499.13.577, с начин на трайно ползване (НТП) ”нива”, с площ от 1.073 дка, местност ”Саднята” в землище на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението на същия в за ”жилищно застрояване” в едно със схеми; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_1124/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - план за застрояване, план - схема за водоснабдяване и канализация и схема за електрозахранване на Поземлен имот с идентификатор 24075.150.14 по КККР на с. Дунавци, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 411 От дата: 18.06.2021 г.

РАДИАНА СТЕФАНОВА /П/
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ