НАРЕДБА №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, изм. с Решение №20/2019 г.