НАРЕДБА №34 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, изм. с Решение №147/2020 г.