Проект за изменение на НАРЕДБА №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване на проекта за изменение и допълнение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища в срок до 14.07.2021 г. на ел. поща obs@kazanlak.bg, както и в Стая №7 в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6.

 

МОТИВИ: С Решение №301/06.08.2020 г. постановено по адм.д. №292/2020 г. на Административен съд Стара Загора, оставено в сила с Решение №5379/27.04.2021 г. постановено по адм.д. №11535/2020 г. на Върховен административен съд, бяха отменени като незаконосъобразни разпоредбите на чл.18, ал.9, изречение първо и §27, ал.2, изречение второ от ПЗР на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
С отменената разпоредба на чл.18, ал.9, изречение първо на наредбата беше предвидено, определяне на такса битови отпадъци за нежилищни имоти в петкратен размер, когато задълженото лице не е подало декларация с базовите данни на недвижимия имот или е декларирало неверни данни.
Мотивите за отменителното решение на административния съд съдържат довода, че „С нормата на чл.18, ал.5 от Наредба №26 е въведено задължение и е регламентиран ред, по който се декларира недвижимия имот за нежилищни нужди от страна на неговите собственици, както и информацията, която следва да представят. Следователно се касае за изпълнение на едно законово задължение, което е предвидено и в разпоредбата на чл.14 от ЗМДТ. Същата определя срока и реда, по който се декларира имота, въз основа на която декларация общинската администрация, определя дължимия данък недвижим имот и такса битови отпадъци“. „За неподаване на декларация в срок, невярно посочване на данни или обстоятелства е предвидена съответната административнонаказателна отговорност, в разпоредбата на чл.123 от ЗМДТ“.
По смисъла на закона и цитираното съдебно решение, за посоченото административно нарушение са предвидени изрични административнонаказателни разпоредби, съдържащи се в Глава четвърта от ЗМДТ, поради което общинския съвет в опита си да дисциплинира ползвателите на услугата, е излязъл извън правомощията си и е определил собствено административно наказание.
При допълнително изследване за подобни пропуски в Наредба №26 се установява законово несъответствие и при нормата на чл.17, ал.6, според която „В случаите когато имота, деклариран по реда на чл.17, ал.1 и след проверка на органите на общинска администрация се установи ползване на имота, таксата за сметосъбиране и сметоизвозване се начислява в трикратен размер, но не по-малко от 300 лева“.
Очевидно и в този случай са напълно приложими изложените по-горе мотиви на административните съдилища, което налага отмяна на чл.17, ал.6 от Наредба №26 и респективно текста посочен в Указанията за попълване на декларациите към Приложение №4 към чл.17 от Наредбата, а именно: „В случаите, когато в имота, деклариран по реда на чл. 17, ал.1 след проверка на органите на общинската администрация се установи ползване на имота или откриване на нови партиди и/или съществено движение по съществуващи партиди, нарушителите дължат глоба в трикратен размер на годишната такса за сметосъбиране и сметоизвозване, но не по-малко от 300,00 лева.“

В същото време следва да се измени и разпоредбата на чл.17, ал.8, според която „Ползване на недвижимия имот се установява при консумирани през годината услуги в недвижимият имот от електроразпределителни дружества „Вик“ ЕООД Стара Загора и други“.
Така формулирания текст не указва точна стойност на потребената енергия, над която се приема, че имота е обитаван. За избягване на произволно тълкувание, такава стойност следва да се фиксира. Предлагам да се приеме стойността от 50 киловата на месец, която покрива потреблението на една електрическа крушка и евентуална охранителна система в имота. Предлагам справката от „ВиК“ да отпадне, т.к. съответните служители нямат пряк достъп до водомерите в повечето имоти и не могат да извършват регулярно замерване.

 

 

публ. на 30.06.2021 г.

Николай Златанов /п/

Председател на Общински съвет Казанлък


Изтегли документа