Общински съвет Казанлък

Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избран от населението на община Казанлък и се състои от 37 общински съветници.

В своята дейност Общинският съвет се ръководи от следните общи принципи:
- законност;
- самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения;
- гарантиране и закрила интересите на жителите на Общината;
- публичност при вземане на решенията и тяхното изпълнение.

Редовните заседания на Общинския съвет се провеждат всеки последен четвъртък на месеца (без месец август) от 09:00 до 18:00 часа и продължават през следващите дни до изчерпване на дневния ред. По решение на Общинския съвет заседанието може да бъде продължено и след 18:00 часа. В случай, че датата на редовното заседание съвпадне с официален или друг празник, председателят на Общинския съвет определя дата за провеждане на заседанието. По изключение председателят на Общинския съвет може да насрочи заседание за друга дата и час на същия месец.

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация