ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет Казанлък и неговите комисии, за периода от 05.11.2020 г. до 05.05.2021 г.