ПОКАНА № 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и чл.29а, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Казанлък, свиквам Извънредно заседание на Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 10.08.2021 г. от 10:00 часа, неприсъствено, чрез видеоконферентна връзка и излъчване на сайта на ОбС Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1212/06.08.2021 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет-Казанлък с проект за решение относно, избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Копринка, общ. Казанлък.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 448 От дата: 06.08.2021 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ