ПОКАНА № 29

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 и чл.39а, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 28.10.2021 г. от 09:30 ч., чрез видеоконферентна връзка и ще бъде излъчено на сайта на ОбС Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1289 / 13.10.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности на община Казанлък за периода 2022-2024 г., етап II.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1284 / 08.10.2021 -Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно разкриване на нова социална услуга - Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства по проект BG05M9OP001-2.019-030 ”Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1294 / 14.10.2021 - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на общината, съгласно Заповед №1801/11.10.2021 г., с проект за решение относно провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на задължение за извършване на обществена услуга за обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската и Областната транспортни схеми, квота на Община Казанлък.
Изготвил: Драгомир Петков - За Кмет на общината, съгласно Заповед №1801/11.10.2021 г.
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1300 / 18.10.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на нова Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1295 / 14.10.2021 - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 1801/11.10.2021 г., с проект за решение относно Покана за участие на община Казанлък в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ”ВиК” ЕООД - Стара Загора, насрочено за 12.11.2021 г.
Изготвил: Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 1801/11.10.2021 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1285 / 11.10.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2019 г. до месец 10.2020 г., чл.4 и чл.7 от Договора между АВиК и ”ВиК” ЕООД - Стара Загора.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1278 / 05.10.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 255,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост - земя с площ 13 кв.м, от УПИ XII-549 в кв.12 по ПУП на с. Енина, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1279 / 05.10.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 6 480,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост - представляващ реална част, с площ от 164 кв.м от УПИ VI-3095 в кв. 416 в гр. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1293 / 14.10.2021 - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 1801/11.10.2021 г., с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 392,00 лв. без ДДС при учредяване право на пристрояване върху земя, общинска собственост - ”Пристройка към жилищна сграда” със застроена площ 37,35 кв.м в УПИ IV-707, кв. 67 в с. Бузовград, общ. Казанлък.
Изготвил: Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 1801/11.10.2021 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1298 / 15.10.2021 - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 1801/11.10.2021 г., с проект за решение относно предоставяне под наем за срок от три години на общински обект - част от имот общинска собственост - клуб ”Г. С. Раковски” на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза ”Пенсионерски клуб Тракийка”.
Изготвил: Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 1801/11.10.2021 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1299 / 15.10.2021 - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 1801/11.10.2021 г., с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем по реда на Глава VI от Наредба № 15 на ОбС, за срок от 5 години на общински обект, представляващ помещение за търговска дейност /склад/, находящ се в клуб ”Васил Левски”, гр. Казанлък, включен в Годишната програма за 2021 г., с начална тръжна цена 205,00 лв. без ДДС.
Изготвил: Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 1801/11.10.2021 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1283 / 08.10.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Любчо Георгиев Софев от гр. Казанлък по решение на Общински съвет - Казанлък, съгласно Наредба №17.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1249 / 09.09.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - план за регулация по отношение на УПИ XIV-821,832, кв. 69 по плана на с. Шейново, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 83106.501.1294 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък. С писмо вх. № ОС-1290/13.10.2021 г., вносителят прилага доказателство за семейното положение на Емил Емилов, като собственик на посоченият имот - по становище на юриста на ОбС.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1286 / 11.10.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за електроснабдяване на Поземлен имот с идентификатор 06848.22.400, с начин на трайно ползване ”за производство на строителни материали, конструкции и изделия”, територия - ”земеделска”, с площ от 1.974 дка, в землище на с. Бузовград, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1297 / 15.10.2021 - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 1801/11.10.2021 г., с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за регулация и застрояване за Поземлени имоти с идентификатори 35167.306.58, с площ от 3.064 дка с НТП ”за земеделски труд и отдих” и 35167.306.1, с площ от 0.951 дка с НТП ”за земеделски труд и отдих”, всички в землището на гр. Казанлък и на парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура до двата имота; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 1801/11.10.2021 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материали, постъпили на осн. чл.64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 489 От дата: 22.10.2021 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК