НАРЕДБА № 15 ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Приета с Решение № 276/24.09.2009 г. Изм. с Решение № 337/9.11.2009 г.; изм. с Решение № 166/09.04.2012 г.; изм. с Решение № 311/24.07.2012 г.; чл. 22, ал. 5 и чл. 37, ал. 4 отм. с Решение № 155/10.10.2012 г. на Старозагорският административен съд, изм. с Решение 644/27.06.2013 г.; изм. с Решение №1023/31.07.2014 г., изм. с Решение № 1161/17.12.2014 г., изм. с Решение № 460/25.05.2017 г., изм. с Решение № 547/28.09.2017 г., изм. с Решение № 773/28.05.2018 г., изм. с Решение № 77/27.02.2020 г., изм. с Решение №578/20.12.2021 г., изм. с Решение № 718/30.06.2022 г., влиза в сила от 01.07.2022 г.

публ: 05/07/2022 г.


Изтегли документа