ПОКАНА № 33

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 и чл.39а, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание на Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 27.01.2022 г. от 09:30 ч., чрез видеоконферентна връзка и ще бъде излъчено на сайта на ОбС Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1425 / 12.01.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно поемане на общински дълг за изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Казанлък - Етап 2“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.024-0004-C01.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1426 / 13.01.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно възлагане предоставянето на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) в рамките на проект ”Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - Етап 2 - предоставяне на новите услуги” по процедура BG05M9OP001-2.090, финансиран по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1422 / 10.01.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно приемане на Общински план за младежта за 2022 г. на Община Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1431 / 17.01.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2021-2022 година.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1429 / 17.01.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години на сгради, машини и съоръжения общинска собственост на Трудово производителна кооперация за трудоустроени лица ”Бузлуджа”, находящи се в имот УПИ XIII - промишлена зона, кв. 38 по плана на гр. Казанлък, ул. ”Изгрев” № 31.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1434 / 17.01.2022 - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 55/14.01.2022 г. с проект за решение относно замяна на имоти при доброволно прилагане на план за улична регулация за УПИ XXIV-4091, 4092 в кв. 52, гр. Казанлък.
Изготвил: Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 55/14.01.2022 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1417 / 04.01.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за довеждащ водопровод за минерална вода, ел. кабел за захранване на помпата от съществуващ сондаж № К2 в ПИ с идентификатор 35167.99.743 и водопровод за питейна вода от съществуващ водопровод в кв. ”Казанлъшки минерални бани” за захранване на ПИ с идентификатор 35167.57.27, извън урбанизираната територия в землището на гр. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо вх. № ОС-1421/10.01.2022 г., вносителят допълва мотивите и проекта за решение на доклада и прилага подписано техническо Задание от възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1435 / 17.01.2022 - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 55/14.01.2022 г. с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 13 900 лв. без ДДС за продажба на земя с площ 800 кв.м., находяща се в УПИ II-20, кв. 43, с. Розово, общ. Казанлък.
Изготвил: Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 55/14.01.2022 г.
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1438 / 18.01.2022 - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 55/14.01.2022 г. с проект за решение относно приемане на дарение на незастроена земя с площ от 44 кв.м, представляващ Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.506.9707, съгласно Скица-проект №15-1349615/13.12.2021 г. по плана на гр. Казанлък.
Изготвил: Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1431/06.08.2021 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1439 / 18.01.2022 - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет, оправомощен със Заповед № 55/14.01.2022 г. с проект за решение относно приемане на дарение в полза на община Казанлък на незастроена земя с площ от 32 кв.м., представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.506.9711, кв. 52, гр. Казанлък.
Изготвил: Драгомир Петков - За Кмет, оправомощен със Заповед № 55/14.01.2022 г.
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1440 / 18.01.2022 - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 55/14.01.2022 г. с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез отказ за изкупуване на 760/827 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9212, с обща площ 827 кв. м по КККР на гр. Казанлък.
Изготвил: Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 55/14.01.2022 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1436 / 18.01.2022 - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 55/14.01.2022 г. с проект за решение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект, част от имот - публична общинска собственост, представляващ павилион в двора на ОУ ”Св. Паисий Хилендарски”, гр. Казанлък, за срок от 5 години, с начална тръжна цена 223,00 лв. без ДДС.
Изготвил: Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 55/14.01.2022 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1432 / 17.01.2022 - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 55/14.01.2022 г. с проект за решение относно дарение в полза на ”Летище Казанлък” АД, гр. Казанлък на движима вещ - самолет, марка МиГ-21 БИС, приведен във вид на музеен експонат.
Изготвил: Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 55/14.01.2022 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1433 / 17.01.2022 - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №55/14.01.2022 г. с проект за решение относно прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5133 с площ 430 кв.м по КККР на гр. Казанлък, чрез продажба на общинска част за сумата от 18 286,00 лв. без ДДС.
Изготвил: Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1431/06.08.2021 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1407 / 20.12.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината върху Новообразуван имот № 40.110, с площ 902 кв. м. в местност ”Айлака”, с. Средногорово, общ. Казанлък, за сумата от 410,00 лв. без ДДС.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1415 / 29.12.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане на имот общинска собственост - незастроена земя с обща площ от 524 кв.м., находяща се в с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, за сумата от 5240 без ДДС. С писмо с вх. №ОС-1442/19.01.2022 г., вносителят прилага копия от актуални данъчни оценки за 2022 г. за имоти: УПИ VII-198 в кв. 27 и УПИ IV-198 в кв. 26 находящи се в с. Г. Дряново, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_1430 / 17.01.2022 - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 55/14.01.2022 г. с проект за решение относно изменение на Разрешително № 9/06.06.2019 г. за водовземане на минерална вода на фирма ”Кингс Валей” ЕООД.
Изготвил: Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 55/14.01.2022 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_1428 / 17.01.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно издаване на разрешително за ползване на воден обект - микроязовир ”Шейново-5” - публична общинска собственост, с идентификатор 83106.1.147, находящ се в землището на с. Шейново, общ. Казанлък, на фирма ЕТ ”Иван Кутев-21”.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материали, постъпили на осн. чл.64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 547 От дата: 21.01.2022 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК