ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ПЕРИОДА 2021-2028 година