Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Кухня – майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня“