ОС_1822/22.07.2022 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 493/22.07.2022 г. по Адм. дело № 488/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на "КУМАКС ИНВЕСТ" ЕООД, гр. Казанлък против Решение № 715/30.06.2022 г. на ОбС, в частта му по т. II.58, касаеща определения размер на субсидия за пътнически превози по междуселищни автобусни линии и прекратява производството по делото.