ОС-1852/12.08.2022 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение №533/12.08.2022 г. по Адм. дело №472/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Георги  Георгиев от гр. Казанлък против Решение №729/30.06.2022 г. на ОбС и прекратява производството по делото.