ОС_1896/15.09.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 586/14.09.2022 г. по Адм. дело № 581/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Валери Петров Дачев от гр. Казанлък, против Решение № 766/28.07.2022 г. на ОбС и прекратява производството по делото.

Влязло в законна сила на 25.11.2022 г.


Изтегли документа