ОС-2102/10.01.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложено Определение № 7/03.01.2023 г., постановено по Адм. дело №4/2022 г., с което определя предмет на адм. дело, оспорването по жалбата на "Камарс" АД, гр. Стара Загора против Решение № 581/20.12.2021 г., Протокол № 31 на ОбС, в частта му относно УПИ I в кв. 213 по плана на гр. Казанлък /т. 1 от решението/.