ПОКАНА № 49

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от Правилника за работа на ОбС Казанлък /ПОДОСНКВОА/ и чл.137-139 от ТЗ, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 26.01.2023 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_2117/16.01.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване на община Казанлък с проектно предложение по Проект ”Красива България” - 2023 г. за обект Преустройство и реконструкция на сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Розово в Детска академия за развитие на таланти.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_2110/13.01.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Общински план за младежта за 2023 г. на Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_2101/09.01.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху имоти, общинска собственост на ”КИНГС ВАЛЕЙ” ЕООД, гр. София.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_2104/10.01.2023 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии, за периода от 05.05.2021 г. до 05.11.2022 г.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_2105/10.01.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_2083/16.12.2022 - Доклад от инж. Симеон Стоилков - ликвидатор на ”Казанлъшка Искра” ЕООД с проект за решение относно приемане на крайния ликвидационен баланс към 11.12.2022 г. на дружеството и пояснителен доклад към него.
Вносител: инж. Симеон Стоилков - ликвидатор на ”Казанлъшка Искра” ЕООД
Докладчик: инж. Симеон Стоилков - ликвидатор на ”Казанлъшка Искра” ЕООД
изтегли документите за тази точка

7. ОС_2111/13.01.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на Урегулиран поземлен имот I, отреден ”За производствена и складова дейност”, с обща площ от 2920 кв.м. , находящ се в кв.5 на с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена от 49 600 лв. без ДДС. Допълва се състава на комисията с двама съветника: Генчо Генчев и Джамал Папарланов.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_2109/12.01.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 570/960 идеални части от земята на съсобствениците върху УПИ V-550 с обща площ 960 кв. м, кв. 45 на с. Средногорово, общ. Казанлък за сумата от 8265 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_2113/13.01.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_2112/13.01.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за електропровод, с цел електрозахранване на Поземлен имот с идентификатор 87641.156.538, с начин на трайно ползване (НТП) - ”нива”, с площ от 16.403 дка, в землище на с. Ясеново, местност ”Сечи дере”, собственост на ”Еврозид” ООД; 2. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 87641.156.538, върху част от ПИ с идентификатор 87641.131.208, с НТП - ”за селскостопански, горски ведомствен път” в землище на с. Ясеново, общ. Казанлък, с цел достигане до ПИ 87641.128.192 - ”за път от републиканската пътна мрежа”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_2114/13.01.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 35167.190.681, с НТП ”лозе”, с площ от 1122,00 кв. м по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За вилно строителство”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_2115/13.01.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 27499.180.32, с НТП ”нива”, с площ от 1192,00 кв. м по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За търговия и складови дейности”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_2116/13.01.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 63570.70.7 с начин на трайно ползване - ”за ремонт и поддържане на транспортни средства”, с площ от 14.099 дка, в землище на с. Ръжена, местност ”Сириря”. 2. Изразяване на предварително съгласие за изграждане на ”Трасета на пътна връзка”. 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 794 От дата: 20.01.2023 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ