ПОКАНА № 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от Правилника за работа на ОбС Казанлък /ПОДОСНКВОА/ и чл.137-139 от ТЗ, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 27.04.2023 г. от 9:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_2301/11.04.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2024-2026 година, Етап I.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_2316/18.04.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2023 г., съгласно Приложения с № 1, № 3, № 9, № 11 и № 13.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_2311/13.04.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Годишен доклад за 2022 година за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_2254/23.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно удостояване със званието ”Почетен гражданин на град Казанлък” на д-р Бойчо Бойчев.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_2255/23.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно удостояване със званието ”Почетен гражданин на град Казанлък” на Владимир Спасов.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_2280/31.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно удостояване с вписване в Почетната книга на гр. Казанлък на Стефан Иванов Папукчиев.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_2285/04.04.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на действащ ПУП за УПИ VI-1179 (ПИ с идентификатор 27499.501.1179), с площ 519 кв. м. в кв. 113 на с. Енина, общ. Казанлък и определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_2302/12.04.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна, на ценовата политика за билета за еднократно пътуване за ползване на вътрешноградски транспорт на територията на гр. Казанлък, във връзка с изпълнение на Договор №Д06-1/04.01.2021 г. за възлагане на обществен превоз на пътници. Промяна в Приложение №3, в частта билет за еднократно пътуване.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_2305/12.04.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето - 2022 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето - 2023 година.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_2307/12.04.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора по обекти, за периода от месец 10.2021 г. до месец 10.2022 г., съгласно чл. 4 и чл. 7 от Договора между АВиК и ”ВиК” ЕООД - Стара Загора; 2. Приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за монтирани водомери на СВО /сградно водопроводно отклонение/ на територията на община Казанлък за периода от месец 10.2021 г. до месец 09.2022 г., съгласно чл. 4 и чл. 7 от Договора между АВиК и ”ВиК” ЕООД - Стара Загора.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_2318/18.04.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 г. на общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за обществено хранене, футболно игрище и изпълнение на строително монтажни дейности /СМР/ на съществуващо спортно игрище в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.475 по КККР на гр. Казанлък.
Допълва се състава на комисията - Джамал Папарланов.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_2312/13.04.2023 - Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на ”ДКЦ Районна поликлиника гр. Казанлък” ЕООД с проект за решение относно участие в учредително събрание за учредяване на СНЦ ”Национално сдружение на лечебните заведения за извънболнична специализирана медицинска помощ в България”.
Вносител: д-р Красимир Пейчев - управител на ”ДКЦ Районна поликлиника - Казанлък” ЕООД
Докладчик: д-р Красимир Пейчев - управител на ”ДКЦ Районна поликлиника - Казанлък” ЕООД
изтегли документите за тази точка

13. ОС_2281/03.04.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба, чрез публични търгове по реда а чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търг за продажба на: УПИ VII, кв. 49 по ПУП на с. Средногорово, общ. Казанлък с нач. тръжна цена 11 800 лв. без ДДС и Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3104 по КККР на гр. Казанлък с нач. тръжна цена 32 700 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_2296/10.04.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ УПИ I, с площ 1 952 кв. м, отреден ”За производствена и складова дейност”, находящ се в кв. 74 по ПУП на с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена от 35 150 лв. без ДДС.
Допълва се състава на комисията - Пламен Стайков и Емил Недялков.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_2308/12.04.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 7 бр. поземлени имоти, находящи се в землището на с. Енина, с. Овощник и гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_2309/12.04.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 32 080 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5028, с обща площ 401 кв.м по КККР на гр. Казанлък, представляващ УПИ IV-5028 в кв. 35 по ПУП на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_2286/05.04.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 733/1333 идеални части от земята на съсобствениците върху Новообразуван имот №600.58, с обща площ 1333 кв.м. по План на новообразуваните имоти на местност ”Гюрля”, с. Горно Черковище, общ. Казанлък за сумата от 3300,00 лв.без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_2293/10.04.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 98/698 идеални части от земята на съсобственика върху Новообразуван имот №23.80, с площ 698 кв.м., находящ се в местност ”До село” в землището на с. Долно Изворово, общ. Казанлък за сумата от 395,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_2294/10.04.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 252/752 идеални части от земята на съсобственика в Поземлен имот с идентификатор 53179.173.307 с площ 752 кв.м, находящ се в с. Овощник, общ. Казанлък, за сумата от 1 280,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_2303/12.04.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 2 000 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.504.9229 с площ 22 кв.м, представляващ незастроена земя с площ 22 кв.м, реална част, придаваема към УПИ I-469, с площ 184 кв.м в кв. 661 на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_2304/12.04.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост чрез продажбата на общинската част 155/1205 идеални части от земя на собственик в Поземлен имот с идентификатор 27499.501.883, с площ 1205 кв. м по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, за сумата от 4650,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_2315/18.04.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 910 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.504.9225, с площ 13 кв. м по КККР на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_2276/30.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, частна общинска собственост представляващ земя в УПИ II, с площ 840 кв. м, в кв. 6 по действащият ПУП на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък за сумата от 10500,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_2264/28.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 9060 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда: УПИ IX-433 с площ 604 кв. м, находящ се в кв.15 по ПУП на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_2291/10.04.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно упълномощаване на инж. Даниела Коева - зам.-кмет на общината за участие в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, насрочено за 10.05.2023 г. С писмо вх. № ОС-2306/12.04.2023 г., вносителят допълва мотивите и правните основания на доклада и добавя нова т. 3 в проекта решение, съгласно становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_2258/24.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - парцеларен план на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на „Метално хале за складови нужди и офис“, разположено в Поземлен имот с идентификатор 35167.42.12 по КККР на гр. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване на предварително съгласие за право на прокарване, респективно учредяване на сервитут в Поземлени имоти с идентификатори - 35167.42.402, 35167.42.403 и 35167.42.314, всички по КККР на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_2297/11.04.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПУП - парцеларен план на пътна връзка, осигуряваща достъп до Поземлен имот №27499.192.18 - с НТП ”Нива”, местност ”Под Енина”, с площ от 4653 кв. м по КККР на с. Енина и Поземлен имот №27499.191.84 - с НТП ”Нива”, местност ”Под Енина” с площ от 2661 кв.м по КККР на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението и вида територия на участъци с обща приблизителна площ 2673 кв.м, като части от ПИ публична общинска собственост.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_2310/13.04.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за застрояване ведно със схеми за техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.160.939, с начин на трайно ползване ”лозе”, ”земеделска територия”, с площ 3280 кв. мв местност ”Старите лозя”, землище на гр. Казанлък, с цел промяна в начина на трайно ползване ”За вилно застрояване”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_2248/20.03.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на план-схема за газ снабдителна мрежа в регулацията на с. Ръжена, общ. Казанлък към действащия Подробен устройствен план на населеното място.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 860 От дата: 21.04.2023 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ