ПОКАНА № 54

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 и т.5, чл.138, чл.139, ал.1 от ТЗ и чл.39, ал.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 25.05.2023 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_2325/25.04.2023 - Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на ”ДКЦ Поликлиника-Казанлък” ЕООД относно приемане на Годишния финансов отчет за 2022 г. на „ДКЦ Районна Поликлиника-Казанлък“ ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Изготвил: д-р Красимир Пейчев - управител на ”ДКЦ Поликлиника-Казанлък” ЕООД
Докладчик: д-р Красимир Пейчев - управител на ”ДКЦ Поликлиника-Казанлък” ЕООД
изтегли документите за тази точка

2. ОС_2329/27.04.2023 - Доклад от д-р Кети Маналова-Владкова - Управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2022 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Изготвил: д-р Кети Маналова-Владкова - Управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД
Докладчик: д-р Кети Маналова-Владкова - Управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД
изтегли документите за тази точка

3. ОС_2335/03.05.2023 - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2022 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Изготвил: Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД
Докладчик: Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД
изтегли документите за тази точка

4. ОС_2352/12.05.2023 - Доклад от Светослав Колев - управител на ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2022 г. на ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Изготвил: Светослав Колев - управител на ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД
Докладчик: Светослав Колев - управител на ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 873 От дата: 16.05.2023 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ