ПОКАНА № 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.3 от Правилника за работа на ОбС Казанлък /ПОДОСНКВОА/, по повод официалния празник на Община Казанлък – Празник на розата 2023, свиквам на Тържествено заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 02.06.2023 г. от 13:00 часа, в сградата на Исторически музей „Искра“ в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_2370/29.05.2023 г. - В изпълнение на Решение №956/27.04.2023 г. на ОбС – Казанлък, Тържествено удостояване със званието „Вписване в Почетната книга на град Казанлък“ на Стефан Папукчиев.
Изготвил: Николай Златанов - председател на ОбС
Докладчик: Николай Златанов - председател на ОбС

2. ОС_2368/29.05.2023 г. - В изпълнение на Решение №954/27.04.2023 г. на Общински съвет - Казанлък, тържествено удостояване със званието ”Почетен гражданин на град Казанлък” на д-р Бойчо Бойчев.
Изготвил: Николай Златанов - председател на ОбС
Докладчик: Николай Златанов - председател на ОбС

3. ОС_2369/29.05.2023 г. - В изпълнение на Решение №955/27.04.2023 г. на Общински съвет - Казанлък, тържествено удостояване със званието ”Почетен гражданин на град Казанлък” на д-р Владимир Спасов.
Изготвил: Николай Златанов - председател на ОбС
Докладчик: Николай Златанов - председател на ОбС

Поканата е с Изх. No.: ОС_879 От дата: 29.05.2023 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК