НАРЕДБА №7 за реда и условията при отглеждане на  животни на територия на община Казанлък

приета с Решение № 217/09.07.2009 г., изменена с Решение № 306/24.07.2012 г.

 

Изтегли наредбата