ПОКАНА № 57

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.2 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на Извънредно заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 19.06.2023 г. от 9:30 ч. в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_2402/15.06.2023 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно повторно обсъждане на Решение №993/25.05.2023 г., прието на заседание на Общински съвет Казанлък, проведено на 25.05.2023 г.
Вносител: Николай Златанов - председател на ОбС
Докладчик: Николай Златанов - председател на ОбС
изтегли документите за тази точка

2. ОС_2372/31.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно покана за участие в редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ ”проф. д-р Стоян Киркович” АД, гр. Стара Загора, което ще се проведе на 29.06.2023 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 890 От дата: 15.06.2023 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ