ОС - 2527/17.08.2023 - Съобщение от Върховен административен съд с приложен препис от Определение №8336/10.08.2023 г. по Адм. дело №7317/2023 г. по описа на ВАС., с което оставя без разглеждане жалба на Общински съвет срещу Определение №348/31.05.2023 г., постановено по Адм. дело №312/2023 г.  по описа на АС - Стара Загора и прекратява производството по делото.