ПОКАНА № 61

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.2 от Правилника за организацията и дейността ОбС Казанлък, свиквам на Извънредно заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 20.09.2023 г. от 9:30 ч. в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_ 2545/29.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2023 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък

изтегли документите за тази точка

Материали, постъпили на осн. чл.64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 952 От дата: 13.09.2023 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ