ОС-2584/14.09.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 537/05.09.2023 г. по Адм. дело № 433/2023 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Атанас Атанасов от гр. Крън против Решение № 1010/29.06.2023 г. на ОбС и прекратява производството по делото.