ПОКАНА № 62

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 28.09.2023 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_2594/15.09.2023 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии, за Мандат 2019 -2023 г.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_2578/12.09.2023 - Доклад от Николай Златанов - председател на Временна комисия с проект за решение относно подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък, Мандат 2024 - 2028 г., в изпълнение на Решение №1025/27.07.2023 г. на ОбС - Казанлък.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък, Мандат 2024 - 2028 г.
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък, Мандат 2024 - 2028 г
изтегли документите за тази точка

3. ОС_2610/19.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2024 - 2026 година, Етап II.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_2566/08.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на публично предприятие ”ДКЦ Районна поликлиника Казанлък” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. ”Стара планина” №12. Допълва се състава на комисията с 3-ма общински съветника: Иван Гитев, Мариета Пепелешкова и Адриана Тенева.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_2615/19.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно възлагане управлението на ”Балканинвест” ЕООД, ЕИК 833066624, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. ”Славянска” №10, на Петко Карагитлиев.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_2565/08.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на нова Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_2568/08.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9566 по КККР на гр. Казанлък с площ 259 кв.м., начин на трайно ползване ”За автогараж”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_2614/19.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване безвъзмездно право на ползване от Сдружение ”Бъдеще за деца” на самостоятелен обект в едноетажна сграда с площ 152,42 кв.м , находящ се в гр. Казанлък, бул. ”Ал. Батенберг” №113, за срок от 10 години.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_2616/19.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение по чл.15, ал.2 от Закона за държавна собственост за безвъзмездно предоставяне на имоти - публична държавна собственост, за управление на ведомства и общини.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_2572/11.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне за безвъзмездно управление и стопанисване на имот публична общинска собственост, представляващ първи етаж от Сграда с идентификатор 35167.501.7265.12, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Маньо Стайнов“ №11 на „Дневен център за пълнолетни деца с увреждания“.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_2582/14.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно създаване на нова социална услуга ”Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства” като делегирана дейност.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_2557/01.09.2023 - Доклад от инж. Симеон Стоилков - ликвидатор на ”Казанлъшка Искра” ЕООД с проект за решение относно приемане на крайния ликвидационен баланс към 20.08.2023 г. на дружеството и пояснителен доклад към него. С писмо вх. № ОС-2560/05.09.2023 г., вносителят допълва мотивите на доклада и прилага коригиран Доклад, поясняващ баланса, съгласно становище на юриста на ОбС.
Вносител: инж. Симеон Стоилков - ликвидатор на ”Казанлъшка Искра” ЕООД
Докладчик: инж. Симеон Стоилков - ликвидатор на ”Казанлъшка Искра” ЕООД
изтегли документите за тази точка

13. ОС_2567/08.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за построяване на 52 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.305, кв. 32, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_2558/04.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер от 70 100,00 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на ПУП: Незастроена земя с площ 7010 кв.м, представляваща реална част от УПИ VIII-460, отреден ”За стопанска дейност”, с обща площ 81996 кв. м в кв. 40 по ПУП на с. Дунавци, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_2555/01.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост чрез продажбата на общинската част 60/235 идеални части от земя на собственик в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6029, с площ 235 кв. м, по КККР на гр. Казанлък, ул. ”Петко Стайнов” №7 за сумата от 25 680,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_2599/15.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_2579/13.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище за сумата от 61 700 лв. без ДДС, находящо се в гр. Казанлък, ул. ”Козлодуй” №24.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_2585/14.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище за сумата от 52 300 лв. без ДДС, находящо се в гр. Казанлък, ж.к. ”Изток”, бл.71, вх. А, ет.1, ап.3.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_2590/15.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище за сумата от 88 100 лв. без ДДС, находящо се в гр. Казанлък, бул. Александър Батенберг” бл. 117, вх. Б, ет. 1 ап. 25.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_2603/18.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на 3 бр. общински нежилищни имоти: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9388, Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9386, Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9351 по КККР на гр. Казанлък. Допълва се състава на комисията с 2-ма общински съветника: Емил Недялков и Добрин Драгнев.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_2569/08.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 21034,00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построените върху нея сгради: УПИ XV-775, с площ 809 кв. м, в кв. 74 по одобрен ПУП на с. Копринка, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_2605/18.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 31 050,00 лв. без ДДС за продажба на земя с площ 1035 кв. м, представляваща УПИ IX-20 в кв.9 на с. Овощник, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_2606/18.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер от 25 312,00 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост представляващ Поземлен имот с идентификатор 06848.23.178, с площ 452 кв.м, общ. Казанлък, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, находящ се с. Бузовград, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_2587/14.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 20 820,00 лв, без ДДС, за продажба на земя с площ 694 кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2059 в УПИ I общ. в кв.4 на с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_2591/15.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на в размер на 18 300,00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построените върху нея сгради в Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2029, с площ 610 кв. м, в с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_2556/01.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 14 790,00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост на собственик на построена върху нея сграда: Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-507, с площ 510 кв.м, в кв.33 по ПУП на с. Розово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_2499/27.07.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 293/893 идеални части от земята на съсобственика върху Поземлен имот с идентификатор 35167.271.910, по КККР на гр. Казанлък, с площ 893 кв.м., за сумата от 3047,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_2546/29.08.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 2 430,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на ПУП - незастроена земя, с площ 97 кв. м, представляваща реална част от УПИ V-104, с обща площ 1128 кв. м, в кв. 12, с. Копринка, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_2573/11.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване допълнително право на строеж на ”Навес за гариране” със застроена площ от 28,55 кв. м, върху УПИ III-62, кв. 6 в с. Овощник, общ. Казанлък и определяне на пазарна цена за учреденото допълнително право на строеж, в размер на 1142,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_2570/08.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част 67/1102 идеални части от земята на собствениците, в Поземлен имот с идентификатор 83106.501.255 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, с обща площ 1102 кв. м., за сумата от 1210,00 лева без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_2500/27.07.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 192/792 идеални части от земята на съсобственика върху Новообразуван имот №23.81, с площ 792 кв.м., находящ се в местност ”До село”, с. Долно Изворово, общ. Казанлък за сумата от 775,00 лв.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_2571/08.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част 117/517 идеални части от земята на собственика, в Новообразуван имот №602.140 по План на новообразуваните имоти на местност ”Гюрля”, с. Горно Черковище, общ. Казанлък, с обща площ 517 кв. м, за сумата от 530,00 лева без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

33. ОС_2513/04.08.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПУП - план за застрояване, план за регулация и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 53179.53.80, с НТП “Овощна градина”, с площ от 1249,00 кв. м по КККР на с. Овощник, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За жилищни нужди”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

34. ОС_2529/17.08.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПУП - парцеларен план за електропровод, ниско напрежение за захранване на ”Цех за изработване на метални конструкции и дограма” разположен в Поземлен имот с идентификатор 38563.24.10, по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. 3. Изразяване на предварително съгласие за право на прокарване, респективно учредяване на сервитут в ПИ с идентификатор 38563.27.84 с НПТ ”Местен път” общинска собственост по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък и улица в регулацията на с. Копринка, общинска собственост.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

35. ОС_2574/12.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект на ПУП - парцеларен план за електропровод, с цел захранване на Поземлен имот с идентификатор 27499.221.10, с начин на трайно ползване ”нива”, с площ от 4987 кв. м, в местност ”Каменно мостче” в землището на с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

36. ОС_2575/12.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - трасе на електропровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 83199.30.15, с начин на трайно ползване ”нива”, с площ от 467 кв. м, в землището на гр. Шипка, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

37. ОС_2576/12.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - трасе на електропровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 62983.59.1, с начин на трайно ползване ”Ниско застрояване”, с площ от 1.96 дка, в землището на с. Розово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

38. ОС_2577/12.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект на ПУП - план за регулация и застрояване за Поземлен имот с идентификатор 62983.42.40, с начин на трайно ползване ”нива”, с площ 6000 кв. м, в местност ”Узун Ада”, в землището на с. Розово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

39. ОС_2583/14.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за приемане на дарение в полза на община Казанлък на Поземлен имот с проектен идентификатор 83106.501.1332, по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

40. ОС_2589/15.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за осигуряване на пътно - транспортен достъп до ПИ с идентификатор 35167.42.12, трайно предназначение на територията - урбанизирана, с НТП ”за друг вид производствена дейност”, в землището на гр. Казанлък, засягащ ПИ с идентификатор 35167.42.403 - с НТП ”за селскостопански, горски, ведомствен път” и ПИ с идентификатор 35167.42.314 - с НТП ”напоителен кана;”, с цел достигане до път от Републиканската пътна мрежа Казанлък - Бузовград; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

41. ОС_2595/15.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, план - схеми за техническата инфраструктура и парцеларни планове за ПИ с идентификатор 62983.33.40 с НТП ”нива, територия ”земеделска”, категория: 6, площ 3997 кв.м, в местност ”Дерлика”, землище на с. Розово, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от ”нива” в ”за вилно строителство” и изграждане на вили за гости. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

42. ОС_2597/15.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40292.72.11, с НТП ”нива”, ”земеделска територия” с площ от 1646 кв.м, в местност ”В село”, землище на гр. Крън, с цел промяна в начина на трайно ползване ”за търговски, производствени, складови и обслужващи дейности”. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

43. ОС_2596/15.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за разширяване на съществуващ гробищен парк върху Поземлен имот с идентификатор 40292.100.9, с начин на трайно ползване ”Пасище”, намиращ се в землището на гр. Крън, общ. Казанлък; обща площ на имота 8389 кв. м, по данни от скица представена от АГКК, Стара Загора; 2. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за регулация и застрояване за разширение на гробищния парк, върху ПИ 40292.100.9 - ”пасище”, който е в съседство на съществуващия гробищен парк в Поземлен имот 40292.100.54; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

44. ОС_2598/15.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изразяване предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатата от ПУП част от ПИ с идентификатор 27499.123.108 ”за селскостопански, горски ведомствен път” - публична собственост в землището на с. Енина, за изграждане на пътна връзка за транспортен достъп до ПИ 27499.125.35, с НТП ”нива” землище с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

45. ОС_2600/15.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в едно със схеми и парцеларни планове за техническата инфраструктура за Поземлени имоти (ПИ) с идентификатори и с начин на трайно ползване НТП: 35167.97.2 - ”нива” с площ от 1775 кв. м и 35167.97.3 - ”нива” с площ от 2195 кв.м, ”земеделска територия”, местност ”Големите ливади” в землище гр. Казанлък с цел изграждане на ”производствени и складови дейности и Оо” 2. Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор и с НТП: 35167.96.449 и 35167.56.36 - ”селскостопански, горски ведомствен път”, общинска публична собственост в ”местен път”, съгласно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи за достигане до общински път четвърто клас Казанлък с. Овощник. Предварително съгласие и за премостване на общински напоителен канал ПИ 35167.56.428. 3. Одобряване заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

46. ОС_2559/04.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, с цел електрозахранване на Имот с идентификатор 83106.41.18, с начин на трайно ползване ”нива”, местност ”Паметника”, с площ от 1.999 дка в землището на с. Шейново общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

47. ОС_2601/18.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно поставяне на паметна плоча на Велчо Димитров Даскалов, в гр. Казанлък на ул. ”Христо Ботев” № 42А, на източната фасада на сградата.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

48. ОС_2619/20.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване предварително съгласие на предназначението на засегнатата от ПУП част от ПИ с идентификатори 40292.100.24 и 40292.109.21 по КККР на гр. Крън - земеделска територия с НТП ”За селскостопански, горски, ведомствен път”, общинска публична собственост на пътна връзка за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 40292.109.1 по КККР с НТП ”Нива”, землище на гр. Крън, общ. Казанлък, собственост на ”Трейдифай” ЕООД; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

49. ОС_2620/20.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатата от ПУП част от ПИ с идентификатор 22633.42.107 и 22633.42.320 по КККР на с. Долно Изворово, общ. Казанлък, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 22633.42.8 и 22633.42.9 по КККР на с. Долно Изворово, общ. Казанлък с НТП ”Етерично-маслодайна култура”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

50. ОС_2621/20.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване на предварително съгласие за отделяне на реални части от ПИ с идентификатори 77027.37.16 и 77027.37.135 - земеделска територия с НТП ”за селскостопански, горски, ведомствен път”, общинска собственост и промяна на предназначението на засегнатата от ПУП част на пътна връзка за транспортен достъп до ПИ с идентификатори 77027.37.3 и 77027.37.6 по КККР с НТП ”нива”, землище на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

51. ОС_2622/20.09.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване на предварително съгласие за отделяне на реална част от ПИ с идентификатор 27499.126.91 - земеделска територия с НТП ”за селскостопански, горски, ведомствен път”, общинска собственост и промяна на предназначението на засегнатата от ПУП част на пътна връзка за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 27499.126.50 по КККР с НТП ”нива”, землище на с. Енина, общ. Казанлък. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материали, постъпили на осн. чл.64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: ОС_962 От дата: 21.09.2023 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ