НАРЕДБА №25 ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, изм. с Решение №1076/28.09.2023 г.