Николай Златанов Димитров

Дата на раждане: 04.01.1967 г.

Образование: Висше юридическо; Магистър по икономика

Месторабота: Член на Адвокатска колегия – Стара Загора

Председател на Контролния съвет на Националната асоциация на председателите на Общинските съвети в Република България

Член на Постоянната комисия за стратегическо развитие на местното самоуправление (ПКСРМС) при НСОРБ