ОС-72/08.12.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение № 432/05.12.2023 г. по Адм. дело №4/2022 г., с което отменя Решение № 581/20.12.2021 г. на ОбС, в частта на т. 1 от решението относно УПИ I в кв. 213, като незаконосъобразно. Делото е образувано по жалба на "КАМАРС" АД.