ПОКАНА № 4

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 22.12.2023 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_106/13.12.2023 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък относно промяна в състава на постоянните комисии, определени от Общинския съвет с Решение №5/11.12.2023 г.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_115/14.12.2023 - Доклад от Младен Димитров Желев - ръководител на групата съветници на ”ГЕРБ” относно избор на заместник-председател на Общински съвет - Казанлък - Иван Георгиев Гитев.
Вносител: Младен Димитров Желев - ръководител на групата общински съветници на ”ГЕРБ”
Докладчик: Младен Димитров Желев - ръководител на групата общински съветници на ”ГЕРБ”
изтегли документите за тази точка

3. ОС_116/14.12.2023 - Доклад от Моника Динева - председател на групата общински съветници ”БСП за България” относно създаване на временна комисия за изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на ОбС - Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Вносител: Моника Динева - председател на групата общински съветници на ”БСП за България”
Докладчик: Моника Динева - председател на групата общински съветници на ”БСП за България”
изтегли документите за тази точка

4. ОС_101/12.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и инвестиционна програма за 2023 г., съгласно Приложения №№ 1, 3, 4, 5, 13 и 14.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_100/12.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_103/13.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2024 г., с Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, неразделна част от нея.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_30/05.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно възлагане управлението на публично предприятие ”ДКЦ Районна поликлиника Казанлък” ЕООД на д-р Красимир Пейчев.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_71/07.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на договор на управление на Общинско публично предприятие ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, определяна на ВрИД и оповестяване на конкурс за възлагане управлението на ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, бул. ”Княз Александър Батенберг” №12.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_74/08.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, общинска собственост на ”ДЖИ ЕЙЧ ПРОЕКТ” ООД.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_73/08.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част 160/620 идеални части от земята на съсобственици в УПИ IV-262, с обща площ 620 кв. м в кв. 45 по ПУП на с. Средногорово, общ. Казанлък, за сумата от 2 367,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_104/13.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на в размер на 142 560,00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.9206, с площ 603 кв. м, в квартал 201, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_105/13.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 24 080,00 без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на ПУП: Незастроена земя, реална част от УПИ II-1813, в кв. 107 по ПУП на гр. Казанлък, представляваща Поземлен имот с идентификатор 35167.505.9204, с площ 321 кв. м, по КККР на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_107/13.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 31 353,00 лв. без ДДС, за продажба на земя с площ 338 кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 35167.505.1465 по КККР на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_108/13.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 9 035,00 лв. без ДДС, за продажба на земя с площ 600 кв. м, представляваща УПИ IX-964, в кв. 87, на с. Горно Изворово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_109/13.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 20 440,00 лв. без ДДС за продажба на земя с площ 930 кв.м, представляваща УПИ II-424 в кв.31 на с. Черганово, общ. Казанлък, без построените върху нея сгради и подобрения.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_110/13.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарни цени: 1. В размер на 3 830,00 лв. без ДДС за учредяване право на строеж на ”Пристройка към жилищна сграда” със застроена площ 119 кв. м; 2. В размер на 1 290, 00 лв. без ДДС за допълнително право на строеж на ”Навес за гариране със склад” със застроена площ 40 кв. м; 3. В размер на 902 лв. без ДДС за допълнително право на строеж на ”Барбекю със склад” със застроена площ 28 кв.м върху УПИ VIII-116, кв.16 на с. Овощник, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_112/13.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешение за изработване на ПУП - парцеларен план за електрозахранване и водопровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 40292.109.1 по КККР на гр. Крън, общ. Казанлък, с начин на трайно ползване ”нива”, територия - ”земеделска”, с площ от 12266 кв. м, в землище на гр. Крън; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване на предварително съгласие за обременяване на имотите, засегнати парцеларния план по т. 1 с ограничени вещни права и определяне срок на валидност.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_117/15.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища, определени по реда на чл.37в, ал.16 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за ползване на ползвателите на съответните масиви, за стопанската 2023-2024 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_119/15.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 62983.28.43 с площ 3438 кв.м. по КККР на с. Розово, чрез продажба на общинската част 60/3438 идеални части от земята на съсобственик в имота, за сумата от 260 лв., без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_118/15.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по реда на чл.24, т.4 от Наредба №17 на ОбС-Казанлък на Йоанна Вутова.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_120/15.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на община Казанлък за периода 2024 - 2027 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_121/15.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура, с цел електрозахранване и водоснабдяване за Поземлени имоти с идентификатори 62983.93.3, 62983.93.4, 62983.93.6, 62983.93.7 и 62983.93.8 с начин на трайно ползване (НТП) ”ниско застрояване”, местност „Къра“, в землището на с. Розово, общ. Казанлък; 2. Даване на разрешение за изготвяне на схема за трасето на ел. провода в уличната регулация на с. Розово; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_76/08.12.2023 - Питане чрез Председателя на ОбС - Казанлък до Кмета на общината на основание Глава IX от Правилника на Общински съвет - Казанлък от Николай Колев - общински съветник от ПП ”Има такъв народ” с поставени въпроси, касаещи длъжността ”Главен архитект” в Общинска администрация.
Изготвил: Николай Колев - общински съветник от ПП ”Има такъв народ”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_77/08.12.2023 - Питане чрез Председателя на ОбС - Казанлък до Кмета на общината на основание Глава IX от Правилника на Общински съвет - Казанлък от Николай Колев - общински съветник от ПП ”Има такъв народ” относно поставени въпроси, свързани с просрочване на законово регламентираните срокове за извършване на административни услуги, дейности и процедури от служителите в Общинска администрация - съотносими към различни етапи на строителния процес и инвестиционните намерения на гражданите в Община Казанлък.
Изготвил: Николай Колев - общински съветник от ПП ”Има такъв народ”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материали, постъпили на осн. чл.64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: ОС_31 От дата: 15.12.2023 г.


НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ