ОС-182/16.01.2024 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Касационна жалба от Ива Радева - Областен управител на област Стара Загора, чрез Адм. съд - Стара Загора до Върховен административен съд, срещу Решение №446/14.12.2023 г. на АС-Стара Загора, постановено по Адм. дело № 670/2023 г. по описа на съда.