ОБЯВЛЕНИЕ за избор на членове на Временната комисия за подбор на кандидати за Обществен посредник

В изпълнение на Точка 2 и Точка 3 от Решение №39/25.01.2024 г., Общински съвет - Казанлък открива процедура за избор на Временна комисия за подбор на кандидати за обществен посредник, която да се състои от:
-  пет общински съветници;
- двама представители, посочени от юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), действащи на територията на общината;
-  двама представители на местните медии.

Предложенията за членове на Временната комисия се внасят до председателя на Общински съвет – Казанлък, в срок до 08.02.2024 г. от общински съветници, от юридически лица с нестопанска цел, които да работят на територията на общината и местни медии.

Правилата по избора на Обществен посредник и условията за участие са регламентирани в Правилника за организацията и дейността на обществения посредник.


Николай Златанов /п/

Председател на Общински съвет – Казанлък