ОС-328/20.02.2024 г. в Общински съвет постъпи Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение №494/12.2.2024 г. по Адм. дело №186/2023 г., с което отменя Решение №927/21.03.2023 г. на ОбС.
Делото е образувано по оспорване от Областния управител и по жалба на "КУМАКС ИНВЕСТ" ЕООД.