ПОКАНА № 10

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.31, ал.1 от Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия, чл.26, ал.1 и ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чл.16 от Устава на фондация „Чудомир“ и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 29.02.2024 г. от 11:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_71/07.12.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на договор на управление на Общинско публично предприятие ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, определяна на ВрИД и оповестяване на конкурс за възлагане управлението на ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, бул. ”Княз Александър Батенберг” №12. Допълва се състава на Комисията!
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_327/19.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на конкурс за избор на управител на ”Балканинвест” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. ”Славянска” №10. Допълва се състава на Комисията с трима общински съветника!
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_297/13.02.2024 - Доклад от Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация ”Чудомир” с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет, Отчет за дейността на фондацията за 2023 г. и Проект за бюджет на Фондация ”Чудомир” за 2024 г.
Вносител:Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация ”Чудомир”
Докладчик:Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация ”Чудомир”
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: ОС_91 От дата: 23.02.2024 г.

ИВАН ГЕОРГИЕВ ГИТЕВ /п/
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ