ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 15.03.2024 г., за предложения и становища по настоящия проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Казанлък. Предоставеният срок е предвиден в чл.26, ал.4, изр. второ от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет Казанлък, Мандат 2023 - 2027 година да предприеме мерки за свикване на заседанията на постоянните комисии и съвета при спазване разписаните от ЗМСМА изисквания за публичност и достъпност до информация и с оглед взимането на неотложни решения, важни за гр. Казанлък. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Казанлък и на следния електронен адрес: obs@kazanlak.bg

Мотиви

Проект на правилник

Предложение