ПОКАНА № 11

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 28.03.2024 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_436/20.03.2024 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии, определени от Общинския съвет с Решение №5/11.12.2023 г., изм. с Решение №6 от 22.12.2023 г., изм. с Решение №84 от 29.02.2024 г.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_426/19.03.2024 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно изменение Бюджет 2024 г., съгласно Приложения №4.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_409/15.03.2024 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно създаване на Временна комисия за допълнителен подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък, Мандат 2024 - 2028. С Писмо с вх. № ОС-439/20.03.2024 г. вносителят изменя диспозитива на проекта за решение, поради допусната техническа грешка.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_410/15.03.2024 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет - Казанлък по реда на чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), Мандат 2023 – 2027 г.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_371/05.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) в продължение на проект BG05SFPR002-2.001-0116 „Грижа в дома в община Казанлък“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_376/08.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване с проектно предложение по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ /Покана 2/, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_404/14.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2025-2027 г., етап I.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_398/14.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на годишен отчет за 2023 г. по изпълнение на „Програмата за опазване на околната среда“ на територията на Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_393/14.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Годишен доклад за 2023 г. за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021-2027 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_399/14.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на годишен отчет за 2023 г. по изпълнение на „Програмата за управление на отпадъците” на територията на община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_417/18.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно покана за участие в редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ ”Проф. д-р Стоян Киркович” АД, гр. Стара Загора, което ще се проведе на 17.04.2024 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_374/06.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно обявяване на имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост в землището на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_422/19.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложения за частично изменение на Общия устройствен план на община Казанлък /ОУП/. С Писмо с вх. № ОС-442/21.03.2024 г. арх. Петя Георгиева - началник отдел УППК, прилага документи съгласно становището на ПК-1.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_418/18.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения, част от имот - публична общинска собственост, находящ се в парк ”Розариум”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_402/14.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прилагане на ПУП- план за регулация за УПИ I-7836, кв. 30 - Промишлена зона по плана на гр. Казанлък, представляващ по скица-проект ПИ с проектен идентификатор 35167.504.7846 с проектна площ 184 кв. м. и Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.7845 с проектна площ 34413 кв. м. по КККР на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_401/14.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие да се извърши промяна на фасадата на сграда с идентификатор 35167.502.115.1 по КККР на гр. Казанлък, обхващащо самостоятелен обект в сграда във връзка с преустройство и промяна на предназначението на СО с идентификатор 35167.502.115.1.32 от „офис“ в „стаи за хостел“ в УПИ I, кв. 146 по плана на гр. Казанлък с цел прокарване на нови ВиК инсталации.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_396/14.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно 1. Приемане на извършените инвестиции на територията на Община Казанлък по обекти за периода от месец 10.2022 г. до месец 09.2023 г. 2. Приемане на извършените инвестиции на територията на Община Казанлък за монтирани водомери на СВО /сградно водопроводно отклонение/ на територията на Община Казанлък за периода от месец 10.2022 г. до месец 09.2023 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_380/11.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък и определяне на начални тръжни цени на УПИ - 4 бр. находящи се в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_381/11.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък и определяне на начални тръжни цени на 5 бр. ПИ, находящи се в гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_388/13.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък и определяне на начални тръжни цени на 5 бр. поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_390/13.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 30 700 лв. без ДДС, за продажба на земя с площ 1182 кв.м., представляваща УПИ IV-277 в кв. 21 на с. Копринка, общ. Казанлък, без построената върху него сграда.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_387/13.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3 т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот представляващ ПИ с идентификатор 35167.503.4185, с площ 159 кв.м по КККР на гр. Казанлък, с начална тръжна цена от 7 250 лв. без ДДС. Допълва състава с два общински съветника.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_375/06.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част – 224/1500 идеални части от земята на съсобственика за сумата от 3 800 лв. без ДДС., в УПИ VI-7 в кв. 20 по ПУП на с. Ясеново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_378/11.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху ПИ с идентификатор 27499.501.1415 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, чрез продажбата на общинската част - 100/800 идеални части от земята на съсобственика, за сумата от 2 500 лв., без ДДС и определяне на пазарна цена от 440 лв., без ДДС за прехвърляне собствеността на имот частна общинска собственост - ПИ с идентификатор 27499.501.2258 с площ 22 кв.м, при доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ VII в кв.32 на с. Енина.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_389/13.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху ПИ с идентификатор 35167.502.3843, с площ от 390 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, представляващ УПИ VIII-3843, За паметник на културата в кв.143 по ПУП на гр. Казанлък, чрез продажба на общинската част-10/390 идеални части, от земята на съсобственика, за сумата от 2920 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_419/18.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ I-2365, кв.129 по план на гр. Казанлък, представляващ по скица-проект ПИ с проектен идентификатор 35167.504.2365 по КККР на гр. Казанлък. С Писмо с вх. №ОС-424/19.03.2024 г. вносителят прилага документи съгласно становището на юриста.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_368/29.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП план за регулация и застрояване и парцеларен план за техническата инфраструктура с цел проектиране и изграждане на ФЕЦ в ПИ с идентификатор 35167.119.669 с НТП „За производството на строителни материали, конструкции и изделия”, територия „урбанизирана”, площ 4610 кв. м., в местност „Ормана”, землище на гр. Казанлък. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С Писмо с вх. №ОС-427/19.03.2024 г., вносителят прилага документи, съгласно становището на ПК-8
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_337/21.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно 1. Даване на разрешение за изработване на ПУП – парцеларен-план за присъединяване на Фотоволтаична електроцентрала, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 35167.92.1 по КККР на гр. Казанлък, с начин на трайно ползване ”ниско застрояване”, с площ от 1760 кв. м., в землището на гр. Казанлък. 2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя. С Писмо с вх. № ОС-438/20.03.2024 г. вносителят изменя диспозитива на проекта за решение, съгласно становището на ПК-8.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_369/29.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП план за регулация и застрояване, парцеларни планове Ел и ВиК захранване, както и транспортен достъп на ПИ с идентификатор 35167.56.2 с НТП „нива”, територия „земеделска”, категория: 4, площ 1760 кв. м., в местност „Лъджански път”, землище на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „нива” в „за сгради за обществено обслужване” 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С Писмо с вх. №ОС-392/13.03.2024 г., вносителят изменя точка 1 от проекта за решение поради допусната техническа грешка. Вносител:
Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_373/05.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно 1. Даване на разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за външно електрозахранване на Фургон, находящ се в ПИ с идентификатор 27499.11.638 в землището на с. Енина, община Казанлък с НТП „ Нива“, територия „земеделска“ с площ 1545 кв. м. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С Писмо с вх. №ОС-437/20.03.2024 г. вносителят прилага документи, съгласно становището на ПК-8.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_405/14.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 35167.102.4 с площ 502 кв.м. в местност „Кайнаклъка“ в землището на гр. Казанлък, с цел обособяване на ново УПИ II-4 в кв. 1102 с отреждане „ за авторемонтни дейности“ и застрояване на сгради за обществено обслужване и авторемонтни дейности. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_395/14.03.2024 - Питане чрез Председателя на ОбС - Казанлък до Кмета на общината от Иван Лапчев - председател на групата общински съветници от ПК ”ПП-ДБ” в ОбС - Казанлък, на основание чл.77, ал.1, т.3 от ПОДОБСНКВОА, относно отчет на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Казанлък за 2023 г.
Вносител: Иван Лапчев - председател на групата общински съветници от ПК ”ПП-ДБ”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

33. ОС_382/11.03.2024 - Питане чрез Председателя на ОбС - Казанлък до Кмета на общината на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА от Алекси Алексиев - общински съветник от ПП ”ПП-ДБ”, относно предоставяне на исканата информация свързана с Писмо с вх. №ОС-276/08.02.2024 г.
Вносител: Алекси Алексиев - общински съветник от ПП ”ПП-ДБ”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: ОС_111 От дата: 22.03.2024 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ