ОС-514/17.04.2024 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение №1283/11.04.2024 г. по Адм. дело №205/2024 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Паско Запрянов от гр. Димитровград против разпоредбата на т.1, подточка 1.1 от Приложение №19 към чл.43 от Наредбата №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък и прекратява производството по делото.