ПОКАНА № 12

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 25.04.2024 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_522/17.04.2024 - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС Казанлък, с проект за решение относно повторно обсъждане на Решение №111/28.03.2024 г. прието на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_414/18.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Казанлък за 2024 г. към Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък (2023г.-2024г.)
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_517/17.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна на мястото на предоставяне на социалната услуга ”Център за обществена подкрепа” - гр. Казанлък, обл. Стара Загора, общ. Казанлък, ул. ”Войнишка” №25, считано от 01.04.2024 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_502/15.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие на община Казанлък в редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ”ВиК” ЕООД - Стара Загора, насрочено на 14 май 2024 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_518/17.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предложения за частично изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_494/12.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложения за частично изменение на Общия устройствен план на
община Казанлък /ОУП/.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_503/15.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на община Казанлък през 2024 г. на стойност 250 000 лв.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_501/12.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електропровод за захранване на ПИ 35167.97.4 по КККР на землище на гр. Казанлък, м. „Големите ливади“ с начин на трайно ползване „нива“, територия - “земеделска“; 2. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе за осигуряване на пътно-транспортен достъп до ПИ 35167.97.4 по КККР на землище на гр. Казанлък, м. „Големите ливади“ с начин на трайно ползване „нива“, територия - “земеделска”; 3. Даване на предварително съгласие за прокарване на трасета на електрозахранване и транспортен достъп през засегнатите от парцеларните планове по т.1 земи от общинския поземлен фонд и определяне на срок съгласието; 4. Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на засегнатите от парцеларните планове по т.2 земеделски земи; 5. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С Писмо с вх. № ОС-528/18.04.2024 г. арх. Петя Георгиева - началник отдел УПК прави допълнение в правното основание, съгласно становището на Юриста на ОбС и ПК-1.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_473/01.04.2024 - Доклад от Николай Златанов - председател на Временната комисия за изготвяне на Проект за правилник за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък с проект за решение относно Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Николай Златанов - председател на Времената комисия за изготвяне на Проект за правилник за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Времената комисия за изготвяне на Проект за правилник за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_467/28.03.2024 - Доклад от Иван Гитев - председател на временната комисия за подбор на кандидати за обществен посредник на община Казанлък с проект за решение относно избор на Обществен посредник на община Казанлък.
Вносител: Иван Гитев - председател на временната комисия за подбор на кандидати за обществен посредник на община Казанлък
Докладчик: - Иван Гитев - председател на временната комисия за подбор на кандидати за обществен посредник на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_422/19.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложения за частично изменение на Общия устройствен план на община Казанлък /ОУП/. С Писмо с вх. № ОС-442/21.03.2024 г. арх. Петя Георгиева - началник отдел УППК, прилага документи съгласно становището на ПК-1. С Писмо с вх. №ОС-535/19.04.2024 г. арх. Петя Георгиева - началник отдел УППК, прилага коригирани документи по съответни точки от проекта за решение, съгласно изразени констатации в постоянните комисии.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_477/03.04.2024 - Доклад от Аксения Тилева - за Кмет на Община Казанлък с проект за решение, относно извършване на продажби чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 10 броя имоти в местност ”Старите лозя”, гр. Казанлък, общ. Казанлък. С Писмо с вх. № ОС-509/15.04.2024 г., вносителят прилага нова данъчна и пазарна оценка н ПИ с идентификатор 35167.503.9377, поради допусната техническа грешка.
Вносител: Аксения Тилева - за Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_460/27.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена, на стойност 91 700 лв. без ДДС, на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6379, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 35167.502.6379.1, находящ се в гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_482/10.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена, на стойност 44 880 лв. без ДДС, на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.292, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 35167.501.292.1, находящ се в квартал 30, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_491/12.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение, относно извършване на продажби чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 6 броя УПИ в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_486/11.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък, с проект за решение относно продажба на общинско жилище за сумата от 16 410 лв., без ДДС, находящо се в гр. Казанлък, ул.”Илинден” №43, вх. А, ет.7, ап.20.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_488/11.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-116, с обща площ от 513 кв.м., в кв.12 по ПУП на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, чрез продажба на общинската част-83/513 идеални части, от земята на съсобственика, за сумата от 1 160 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_484/10.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък, с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез отказ за изкупуване на 300/370 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 40292.106.58, с обща площ 370 кв. м, по КККР на гр. Крън, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_483/10.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък, с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез отказ за изкупуване на 300/375 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 40292.106.59, с обща площ 375 кв. м, по КККР на гр. Крън, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_435/20.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Новообразуван имот №173.2, с площ 365 кв.м., находящ се в местност ”Речица” в землището на гр. Шипка, общ. Казанлък, чрез продажбата на общинската част 35/365 идеални части от земята на съсобственика в имота, за сумата от 312,00 лв., без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_421/18.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_420/18.03.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 38563.24.8 с начин на трайно ползване ”нива”, с площ 2496 кв.м., местност ”Машатлъка” в землището на с. Копринка, общ. Казанлък, с цел проектиране на складова база. 2. Одобряване на заданието съставено от възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_487/11.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на съгласие за предприемане на действия по установения ЗКИР ред, за обособяване на ПИ ”път”, свързващ ПИ с идентификатор 35167.132.828 и ПИ с идентификатор 35167.172.173 на КККР на гр. Казанлък, като за целта се засяга ПИ 35167.132.827 с НТП ”Дере” 2. Определяне на допустимо отклонение при изчисляването на площите при което не е нужно ново решение.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_495/12.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешение за изработване на проект за ПУП- план за регулация и застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура за ПИ с идентификатор 35167.102.38 във връзка с разширение на площадка в ПИ с идентификатор 35167.102.37 в местност ”Кайнаклъка” гр. Казанлък с цел изграждане на склад за промишлени стоки. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_496/12.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП - парцеларен план за трасе за външно електрозахранване на жилищна сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 83199.25.247, за който е отреден УПИ II-247, кв. 250 по плана на гр. Шипка, общ. Казанлък, с НТП ”за стопански двор” с площ от 951 кв. м. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С Писмо с вх. № ОС-530/18.04.2024 г. арх. Петя Георгиева - началник отдел УПК прави допълнение в правното основание и приложена скица, съгласно становището на Юриста на ОбС и ПК-1.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_497/12.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП - парцеларен план за трасе за осигуряване на пътно-транспортен достъп по ПИ 35167.16.22 и ПИ 35167.16.39 по КККР на гр. Казанлък. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С Писмо с вх. № ОС-531/18.04.2024 г. вносителят прилага документи, съгласно становището на ПК-1.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_498/12.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък относно: 1. Разрешение за изработване на ПУП - план за регулация и застрояване и парцеларен за осигуряване на пътно-транспортен достъп до ПИ с идентификатор 06848.23.23 по КККР на землище с. Бузовград, с НТП ”нива”, територия - ”земеделска” м. ”Зад Тунджа”, при съседи ПИ 06848.23.3, ПИ 06848.23.24, ПИ 06848.23.22 и ПИ 06848.22.423 с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „нива“ в „За производствени и складови дейности и търговия“ и изграждане на склад за промишлени стоки и търговия; 2. Даване на предварително съгласие за преминаване на трасета за осигуряване на транспортен достъп през засегнатия от парцеларния план по т.1 земи от общинския поземлен фонд и определяне на срок съгласието; 3. Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на засегнатите от парцеларния планове по т.1 земеделски земи; 4. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_499/12.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване за изработване на проект за ПУП- парцеларен план за трасе за външно електрозахранване на склад, находящ се в ПИ с идентификатор 83199.25.325 по КККР на гр. Шипка, общ. Казанлък с НТП ”За стопански двор”, територия ”урбанизирана” с площ 2546 кв.м. 2. Даване на предварително съгласие за право на прокарване през засегнатите от парцеларния план по т.1 общински имоти и определяне срок на валидност на съгласието. 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С Писмо с вх. № ОС-529/18.04.2024 г. арх. Петя Георгиева - началник отдел УПК прави допълнения в проекта за решение и в правното основание, съгласно становището на Юриста на ОбС и ПК-1.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_500/12.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване в едно с план схеми за техническата инфраструктура за ПИ с идентификатор 35167.212.253 с НТП „За земеделски труд и отдих”, територия „земеделска”, с площ 831 кв.м., в местност „Старите лозя”, землище на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението на територията в „урбанизирана” и в НТП на поземления имот от „За земеделски труд и отдих” в „за вилен отдих” и изграждане на вилна сграда за отдих. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_519/17.04.2024 - Питане чрез Председателя на ОбС - Казанлък до Кмета на общината на основание Глава IX от Правилника на Общински съвет - Казанлък от Димитър Пашев - общински съветник от групата на ПП ”Възраждане”, относно структурата на общинска администрация и трудовите взаимоотношения на назначените зам.-кметове.
Вносител: Димитър Пашев - общински съветник от групата на ПП ”Възраждане”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материали, постъпили на осн. чл.64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: ОС_139 От дата: 19.04.2024 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ